نيايش عشق

  اري...

  اگر بداني                                                                   If you now 

  كيستي                                                           Who you are and 

  چه می خواهي                                              Want you want it   

  و اگر                                                                 And if you have 

 ايمان بياوری به خويشتن و                    Confidence in yourself and

A astrong will to option your desires and a very positive attitutd

توان ان بيابی كه ارزوهای خود را فراچنگ اری و نگرشی مومنانه به زندگی را.

پس می توانی كه زندگی را از ان خويش كني You can make yourself

  تنها اگر بخواهي!                                                      ! If you ask

                                                                                    سوزان پوليس شوتز

و درسی از زندگی از يك انسان هميشه جاويد:

شما اگر می خواهيد به من خدمتی كنيد گاهگاهی به يادم بياوريد كه:من همان محمد علی رجايی فرزند عبدالصمد اهل قزوينم كه قبلا      دوره گردی می گردم ودر اغاز نوجوانی قابلمه وباديه فروش بودم و       هر گاه ديديد كه در من تغييراتی به وجود امده وممكن است خود را فراموش كرده باشم همان مشخصات رادر كنار گوشم زمزمه كنيد.اين تذكر وياداوری برای من از هر چيزی ارزنده تر است!!!

  
نویسنده : yaass_073 ; ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٧
تگ ها :